HCG Manavata Cancer Centre, Nashik is organizing a Distinctive Video-Based Workshop In Surgical Oncology. More than 70 surgical oncology videos by experts, from 18th to 19th May 2019.
Dr Raj Nagarkar

Dr Raj Nagarkar

View Bio

Dr Aditya Adhav

Dr Aditya Adhav

View Bio

Dr Sirshendu Roy

Dr Sirshendu Roy

View Bio

Dr Ahmer Arif Shaikh

Dr Ahmer Arif Shaikh

View Bio

Dr Aditya Manke

Dr Aditya Manke

View Bio

Dr Rajendra Dhondge

Dr Rajendra Dhondge

View Bio

Dr Ravindra Tandale

Dr Ravindra Tandale

View Bio

Dr Sheetal Patil

Dr Sheetal Patil

View Bio

Dr. Shruti Kate

Dr. Shruti Kate

View Bio

Dr. Sonal Dhande

Dr. Sonal Dhande

View Bio

Dr. Sagar Bhalerao

Dr. Sagar Bhalerao

View Bio

Dr. Girish Badarkhe

Dr. Girish Badarkhe

View Bio

Dr. Nilesh Wasekar

Dr. Nilesh Wasekar

View Bio

Dr. Sudarshan Pandit

Dr. Sudarshan Pandit

View Bio

Dr. Vijay Palwe

Dr. Vijay Palwe

View Bio

Dr. Prakash Pandit

Dr. Prakash Pandit

View Bio

Dr. Roshan Kumar Patil

Dr. Roshan Kumar Patil

View Bio

Dr. Sucheta Gandhe

Dr. Sucheta Gandhe

View Bio

Dr. Rahul Patil

Dr. Rahul Patil

View Bio

Dr. Sukhada Patil

Dr. Sukhada Patil

View Bio

Dr. Mangala Targe

Dr. Mangala Targe

View Bio

Dr. Samadhan Pawar

Dr. Samadhan Pawar

View Bio


Contact Us

  • 0253-6662222, +91 7030738311
  • 0253-6661111, +91 7888009079
  • info@manavatacancercentre.com

Reach Us At

Unit 1 - Opp. Mahamarg Bus Stand, Mumbai Naka, Nashik 422002

Unit 2 - Near Mylan Circle, Mumbai Naka, Nashik 422002